دربي ٨٢

خب ..بين دو نيمه ايم ….٢-٠ وبه نفع پرسپوليس .. هوا هم بدجوري گرفته ..فقط هوا نگرفته.. دل ما هم گرفته .. خوبه حالا فوتبال هست وگرنه ديگه بهانه اي نبود و بايد نشست درس خوند كه ٢ تا امتحان خيلي سخت تو اين هفته منتظر منه كه نتيجش خيلي سرنوشت سازه از هر نظر! كه بعد ها شايد گفتم ديگه اينكه فارسي تايپ كردن … Continue reading دربي ٨٢